Proje Değerlendirme Formu

1.Projenin İlgililiği

20

Puan

1.a. Proje, yarışma alanı ile ne kadar ilgilidir?

5

 

1.b. Proje, ülkenin ya da bölgenin belirli ihtiyaçları ve sorunları ile ne kadar ilgilidir?

5

 

Projenin tasarımı

   

1.c. Proje özgün yapıda mıdır?

5

 

1.d. Proje yenilikçi yapıda mıdır?

5

 

2. Projenin Gerçekçiliği ve Uygulanabilirliği

20

 

2.a. Proje planı açık ve uygulanabilir nitelikte midir?

5

 

2.b. Ele alınan konular hakkında yeterli bilgi verilmiş ve kaynaklara dayandırılmış mıdır?

5

 

2.c. Projede önerilen faaliyetler hedeflere uygun mudur, uygulanabilir midir?

5

 

2.d. Projede önerilen faaliyetler hedefler ve beklenen sonuçlar ile tutarlı mıdır?

5

 

3. Yaygın Etki ve Toplumsal Kazanım

20

 

3.a. Proje çıktı ve sonuçları toplumsal sorunları çözme, yurtdışına bağlılığı azaltma veya mevcut potansiyeli arttırmakta mıdır?

10

 

3.b. Proje çıktı ve sonuçlarının, potansiyel kullanıcılara ulaştırılması ve yayılımına ilişkin sunulan plan ne düzeyde yeterli ve gerçekçidir?

10

 


4. Projenin sürdürülebilirliği

20

 

4.a. Projenin, hedef grupları üzerinde somut bir etkisinin olması beklenmekte midir?

5

 

4.b. Projenin çarpan etkileri olacak mıdır? (proje sonuçlarının tekrar edilmesi ve daha geniş alanları etkilemesi ile bilginin duyurulması dahil olmak üzere)

5

 

4.c. Projeden beklenen sonuçlar aşağıdakiler açısından sürdürülebilir midir?

– mali açıdan (Finansman sona erdikten sonra faaliyetler nasıl finanse edilecektir?)

– kurumsal açıdan (Faaliyetlerin devam etmesini sağlayacak olan yapılar projenin sonunda yer alacak mıdır? Projenin sonuçları yerelde sahiplenilecek midir?)

–  politika düzeyinde (eğer varsa) (Projenin yapısal etkisi ne olacaktır?— örneğin mevzuatta, etik kurallarında, yöntemlerde vb. bir iyileşme sağlayacak mıdır?)

– çevresel olarak (eğer varsa) (Projenin çevreye olumlu / olumsuz etkileri var mıdır?)

10

 


5. Projenin Bütçe ve Maliyet Etkinliği

20

 

5.1 Gerekli ekipmanlar ve/veya faaliyetler bütçeye uygun bir şekilde yansıtılmış mıdır?

10

 

5.2 Tahmini maliyetler ile beklenen sonuçlar arasındaki oran yeterli midir?

10

 

En yüksek toplam puan

100

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bir başvuruyu reddetme ya da destek vermeme kararı nihaidir.